เอกสารสำหรับสมัครเรียน

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ประกอบการสมัครจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน เอกสารบางส่วนทางผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมเอง บางส่วนจะสามารถขอรับได้จากสำนักงานของเรา


สถาบันภาษาบุนกะ

Bunka Institute of Language (B.I.L)

 1. ใบสมัคร (ขอรับได้จากสำนักงาน)
 2. จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง
 3. ผลสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (จัดสอบที่สำนักงาน)
 4. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
 5. ใบรับรองจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาล่าสุด
 6. ใบเกรด
 7. รูปภาพ ขนาด 40 x 30mm 4 ใบ
 8. ค่าสมัคร 20,000 เยน
 9. ข้อมูลส่วนบุคคล (ใช้เอกสารตามแบบของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น)
 10. จดหมายรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน (ใช้เอกสารตามแบบของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น)
 11. ใบรับรองการเงินจากธนาคร
 12. ใบชี้แจงรายละเอีียดฐานะการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน
 13. สำเนาหนังสือเดินทาง
 14. ใบสมัครหอพักนักศึกษา